MEGA tỉ lệ %
  • Thứ
  • Kỳ
Tỉ lệ % xuất hiện theo các số từ 01-55
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

4.44% 8 lần
02

2.22% 4 lần
03

2.22% 4 lần
04

1.67% 3 lần
05

1.11% 2 lần
06

3.89% 7 lần
07

3.89% 7 lần
08

1.67% 3 lần
09

1.11% 2 lần
10

3.33% 6 lần
11

1.11% 2 lần
12

2.22% 4 lần
13

3.33% 6 lần
14

0.56% 1 lần
15

1.11% 2 lần
16

2.78% 5 lần
17

1.67% 3 lần
18

1.11% 2 lần
19

2.22% 4 lần
20

1.67% 3 lần
21

2.22% 4 lần
22

1.67% 3 lần
23

3.33% 6 lần
24

1.67% 3 lần
25

2.22% 4 lần
26

1.67% 3 lần
27

0.56% 1 lần
28

1.67% 3 lần
29

3.89% 7 lần
30

2.78% 5 lần
31

1.67% 3 lần
32

1.67% 3 lần
33

2.22% 4 lần
34

0.56% 1 lần
35

2.78% 5 lần
36

2.78% 5 lần
37

5.56% 10 lần
38

2.78% 5 lần
39

2.78% 5 lần
40

1.67% 3 lần
41

2.22% 4 lần
42

1.11% 2 lần
43

1.11% 2 lần
44

3.33% 6 lần
45

2.78% 5 lần