Thống kê xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 19/02/2023 tới 21/03/2023

Ngày ĐB Ngày ĐB Ngày ĐB
19/02 37264 20/02 32775 21/02 90781
22/02 31357 23/02 01964 24/02 16979
25/02 30415 26/02 67360 27/02 93758
28/02 55827 01/03 76102 02/03 47577
03/03 37856 04/03 06743 05/03 58118
06/03 39919 07/03 75877 08/03 73787
09/03 68205 10/03 24420 11/03 47076
12/03 56695 13/03 17375 14/03 67879
15/03 67724 16/03 89581 17/03 59389
18/03 57570 19/03 86903 20/03 24192

1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 1 lần quay xổ số Miền Bắc

58 15 lần
10 14 lần
92 14 lần
56 13 lần
09 13 lần
60 13 lần
41 13 lần
34 13 lần
26 13 lần
04 13 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
04 30 ngày 19/02/2023
04 30 ngày 19/02/2023
07 30 ngày 19/02/2023
10 30 ngày 19/02/2023
13 30 ngày 19/02/2023
14 30 ngày 19/02/2023
35 30 ngày 19/02/2023
42 30 ngày 19/02/2023
44 30 ngày 19/02/2023
45 30 ngày 19/02/2023

Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc

4x 8 lần
3x 8 lần
5x 8 lần
9x 8 lần
4x 7 lần
9x 7 lần
4x 7 lần
2x 6 lần
3x 6 lần
0x 6 lần
8x 6 lần
0x 6 lần
7x 6 lần
6x 6 lần
9x 6 lần
6x 6 lần
4x 6 lần
1x 6 lần
0x 6 lần
3x 5 lần
8x 5 lần
2x 5 lần
8x 5 lần
5x 5 lần
7x 5 lần
9x 5 lần
7x 5 lần
2x 5 lần
0x 5 lần
6x 5 lần
2x 5 lần
7x 5 lần
6x 5 lần
6x 5 lần
5x 5 lần
4x 5 lần
4x 5 lần
3x 5 lần
8x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
5x 4 lần
3x 4 lần
0x 4 lần
6x 4 lần
7x 4 lần
0x 4 lần
5x 4 lần
2x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
4x 4 lần
5x 4 lần
2x 4 lần
8x 4 lần
3x 4 lần
6x 4 lần
4x 4 lần
7x 4 lần
2x 4 lần
1x 4 lần
1x 4 lần
5x 4 lần
8x 4 lần
2x 4 lần
6x 4 lần
0x 4 lần
1x 4 lần
0x 4 lần
8x 4 lần
4x 4 lần
9x 4 lần
1x 4 lần
2x 4 lần
5x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
4x 4 lần
9x 4 lần
2x 4 lần
7x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
3x 3 lần
2x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
6x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
9x 3 lần
7x 3 lần
4x 3 lần
9x 3 lần
5x 3 lần
8x 3 lần
9x 3 lần
3x 3 lần
9x 3 lần
2x 3 lần
5x 3 lần
3x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
5x 3 lần
8x 3 lần
6x 3 lần
1x 3 lần
3x 3 lần
2x 3 lần
7x 3 lần
6x 3 lần
7x 3 lần
7x 3 lần
4x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
5x 3 lần
0x 3 lần
0x 3 lần
3x 3 lần
4x 3 lần
8x 3 lần
4x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
3x 3 lần
2x 3 lần
7x 3 lần
2x 3 lần
9x 3 lần
0x 3 lần
0x 3 lần
6x 3 lần
1x 3 lần
5x 3 lần
3x 3 lần
8x 3 lần
1x 3 lần
1x 3 lần
3x 3 lần
5x 3 lần
0x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
5x 3 lần
9x 3 lần
8x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
0x 3 lần
4x 3 lần
2x 2 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
5x 2 lần
7x 2 lần
7x 2 lần
9x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
0x 2 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
1x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
2x 2 lần
0x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
3x 2 lần
9x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
8x 2 lần
8x 2 lần
7x 2 lần
6x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
0x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
5x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
1x 2 lần
5x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
8x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
1x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
7x 1 lần
2x 1 lần
8x 1 lần
6x 1 lần
0x 1 lần
1x 1 lần
1x 1 lần
9x 1 lần
4x 1 lần
5x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
1x 1 lần
6x 1 lần
9x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
7x 1 lần
2x 1 lần
9x 1 lần
5x 1 lần
3x 1 lần
3x 1 lần
8x 1 lần
9x 1 lần
4x 1 lần
8x 1 lần
6x 1 lần
9x 1 lần
3x 1 lần
4x 1 lần
3x 1 lần
2x 1 lần
6x 1 lần
6x 1 lần
3x 1 lần
2x 1 lần
5x 1 lần
6x 1 lần
6x 1 lần
3x 1 lần
6x 1 lần
1x 1 lần
2x 1 lần
7x 1 lần
3x 1 lần
9x 1 lần
8x 1 lần
x0 9 lần
x1 8 lần
x0 7 lần
x2 7 lần
x1 7 lần
x4 7 lần
x1 7 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x3 6 lần
x4 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x3 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x2 4 lần
x2 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x5 4 lần
x2 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x2 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x3 4 lần
x6 4 lần
x2 4 lần
x1 4 lần
x2 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x5 4 lần
x4 4 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x7 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x0 3 lần
x5 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x3 3 lần
x4 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x4 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x7 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x2 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x8 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x6 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x5 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x8 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x7 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x5 2 lần
x5 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x4 2 lần
x9 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x7 2 lần
x7 2 lần
x2 2 lần
x7 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x9 2 lần
x4 2 lần
x2 2 lần
x1 2 lần
x3 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x4 2 lần
x5 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x5 2 lần
x9 2 lần
x3 2 lần
x6 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x5 2 lần
x5 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x7 2 lần
x3 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x6 2 lần
x5 2 lần
x8 1 lần
x4 1 lần
x9 1 lần
x6 1 lần
x9 1 lần
x6 1 lần
x8 1 lần
x4 1 lần
x7 1 lần
x5 1 lần
x5 1 lần
x7 1 lần
x8 1 lần
x3 1 lần
x0 1 lần
x1 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x1 1 lần
x0 1 lần
x7 1 lần
x5 1 lần
x2 1 lần
x0 1 lần
x7 1 lần
x2 1 lần
x6 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x7 1 lần
x1 1 lần
x8 1 lần
x9 1 lần
x1 1 lần
x3 1 lần
x5 1 lần
x8 1 lần
x8 1 lần
x6 1 lần
x6 1 lần
x0 1 lần

THỐNG KÊ XỔ SỐ MIỀN BẮC (THỐNG KÊ XSMB)

Thống kê xổ số miền Bắc (XSMB) là một công cụ tổng hợp tất cả các dữ liệu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã về trong một thời gian dài dựa theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt, thời gian… Việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê XSMB sẽ giúp người chơi hiểu được các quy luật xổ số theo chu kỳ và có những phân tích tốt nhất để đưa ra những con số dự đoán chính xác nhất.

 1. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) gồm những gì?

Thống kê kết quả XSMB tổng hợp các dữ liệu của các giải đã mở thưởng trong thời gian gần đây để người chơi năm bắt. Cụ thể bao gồm:

 • Bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc đầy đủ theo thống kê XSMB 30 ngày, thống kê xổ số miền Bắc 60 kỳ, thống kê 100 ngày kết quả xổ số miền Bắc gần nhất.
 • Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số: Thống kê xổ số theo tuần, tháng, năm, đề khan, tổng đề gan, giải đặc biệt ngày này của những tuần, tháng, năm trước…
 • Thống kê nhanh XSMB: Đầu - đuôi lô tô, lô gan, cặp lô gan, thống kê tần suất lô tô xổ số miền Bắc…
 • Thống kê KQXS VIP: Lô rơi theo lô, lô về theo lô câm, lô xiên hay xuất hiện (xiên 2, xiên 3…), lô rơi từ đề, lô kép..
 • Thống kê gan theo tổng, chạm, đầu, đuôi…
 • Bảng thống kê kết quả XSMB của hôm nay, hôm qua và những hôm trước đó.

2. Lịch thống kê KQXS miền Bắc trong tuần

 • Thứ 2: Thống kê xổ số Hà Nội (thống kê xổ số Thủ đô – XSTD)
 • Thứ 3: Thống kê XSKT Quảng Ninh
 • Thứ 4: Thống kê KQXS Bắc Ninh
 • Thứ 5: Thống kê XS Hà Nội
 • Thứ 6: Thống kê xổ số hôm nay Hải Phòng
 • Thứ 7: Kết quả xổ số thống kê Nam Định
 • Chủ nhật: Thống kê xổ số Thái Bình

3. Xem bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc ở đâu chính xác nhất?

Để xem thống kê kết quả xổ số miền Bắc một cách đầy đủ, chính xác, nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể truy cập vào website XS88.TV và lựa chọn mục THỐNG KÊ để xem chi tiết các loại thống kê nhanh XSMB, thống kê lô gan, lô xiên, lô rơi, thống kê loto XSMB, đầu đuôi lô tô, lô câm…

4. Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số kiến thiết miền Bắc

Với công cụ thống kê KQXS miền Bắc các bạn có thể dễ dàng theo dõi KQXS miền Bắc theo các tiêu chí cụ thể chỉ với một số thao tác đơn giản sau:

 • Chọn một trong số các tiêu chí thống kê mà các bạn muốn xem (Ví dụ: thống kê nhanh, thống kê XSMB 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày, giải đặc biệt, lô gan, lô rơi, lô xiên, lô kép…).
 • Chọn biên độ ngày và click “Xem kết quả
 • Nếu bạn muốn xem thống kê xổ số MB theo tháng, theo tuần hoặc theo năm thì chỉ cần chọn đúng thời gian muốn xem là kết quả sẽ được hiển thị.

5. Có thể xem kết quả thống kê xổ số miền Bắc khi nào?

Bất cứ khi nào bạn muốn xem thống kê xổ số miền Bắc hôm nay hoặc tìm kiếm các thống kê nhanh kết quả xổ số miền Bắc để làm cơ sở phân tích, nhận định, soi cầu để đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc (dự đoán KQXSMB) một cách chính xác nhất đều có thể truy cập vào trang web Xổ Số 88. Hệ thống website của chúng tôi hoạt động liên tục 24/24h và luôn cung cấp các kết quả nhanh, chính xác nhất.

Các kết quả thống kê miền Bắc luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả quay số mở thưởng theo ngày nên đảm bảo thống kê luôn đầy đủ, chi tiết nhất cho người chơi tham khảo.

Mục đích của việc cung cấp các thống kê XSMB của XS88.TV là để hỗ trợ cho việc phân tích, dự đoán kết quả xổ số miền Bắc của người chơi xổ số, lô tô do nhà nước ban hành đạt hiệu quả cao nhất.

Xem thêm
Thu gọn